Home / Zorg / Diensten / Financieel en fiscaal advies

Financieel en fiscaal advies

De financiële stromen binnen zorgorganisaties komen grotendeels uit maatschappelijke middelen. Om deze reden heeft u binnen deze sector te maken met een strikter toezicht op het totale financiële reilen en zeilen van uw organisatie.

Onze financiële en fiscale specialisten ondersteunen u met proactief advies zodat u kunt voldoen aan alle financiële randvoorwaarden binnen de sector.

Juridische structuren

het kiezen van de juiste juridische structuur voor uw bedrijf hangt normaal gesproken samen met drie belangrijke elementen. Ten eerste de risico’s die verbonden zijn aan uw bedrijfsactiviteiten. Indien de risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke aansprakelijkheid, te groot zijn, kan het van belang zijn om te kiezen voor een rechtsvorm die niet direct vasthangt aan u als ‘natuurlijk persoon’. Ten tweede de afdracht van gelden aan de belastingdienst. De financiële aantrekkelijkheid van de rechtsvorm hangt samen met de gerealiseerde winsten. Ten derde kijken we naar de wijze waarop u ‘aan tafel zit’ bij mogelijke contractpartners. Uw contractpartners (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor) zien niet graag dat financiële middelen wegvloeien naar aandeelhouders. Onze financiële en fiscale specialisten adviseren u welke keuze in uw situatie de meest verstandige is. Hierbij worden alle belangen goed afgewogen.

Financiële exploitatie en liquiditeit

De financiële resultaten van Nederlandse zorgaanbieders worden jaarlijks beoordeeld door externe partijen. De resultaten uit de exploitatie dienen te voldoen aan een aantal ratio’s. Onze financiële adviseurs zijn volledig bekend met deze ratio’s. Zij adviseren u met regelmaat op basis van uw actuele financiële administratie. Hierdoor kunt u tijdig bijsturen. Naast de exploitatieresultaten is het bewaken van uw liquiditeitspositie ook van belang. Door het verschil in financieringsstromen kan dit een behoorlijke uitdaging zijn. Onze specialisten brengen zaken helder in beeld en ondersteunen u bij het managen van de liquiditeit.

Opstellen financieringsplannen

Om uw ondernemende doelstellingen te realiseren heeft u soms extern kapitaal nodig. Het opstellen van een investerings- en financieringsbegroting is daarbij meestal noodzakelijk. Onze financiële specialisten hebben uitgebreide ervaring met het opstellen van deze begrotingen voor activiteiten binnen de zorg. Wij hebben de laatste jaren aan de basis gestaan van nieuwe zorginitiatieven waarbij grote investeringen gedaan diende te worden. Onze specialisten kennen de belangrijke kengetallen binnen de zorg en de ratio’s waarop potentiële financiers hun beslissingen nemen. Hiermee vergroten wij de kans dat nieuwe initiatieven de benodigde financieringen realiseren.

Overdracht en overname

Er kunnen situaties zijn waarbij u (gedeeltelijk) uit uw bedrijf wilt stappen. U wilt bijvoorbeeld uw bedrijf overdragen aan uw kind(eren) of aan een externe partij. Onze specialistische adviseurs kunnen u volledig begeleiden in dit traject. Zij brengen de financiële en fiscale gevolgen in beeld en adviseren u over de wijze waarop u het beste de stap kunt zetten. Daarnaast kennen zij de belangrijkste methoden voor de waardebepaling van een zorgorganisatie.

Zorgverlening

Strategisch advies

Kwaliteits-advies

Financieel advies

Business control

Financiële administratie

Zorg-administratie

Personeels-administratie

Personeels-advies

Zorginkoop

Strategisch advies

We leven in dynamische tijden. Veranderingen in de omgeving van uw organisatie zorgen ervoor dat u constant alert moet zijn op kansen en bedreigingen.

Door onze specialisatie binnen de Nederlandse zorg zijn onze adviseurs continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ze zijn uw kritisch klankbord bij de ontwikkeling van uw strategie.
Lees meer

Kwaliteits-advies

Binnen de Nederlandse zorg is het belang van goed kwaliteitsmanagement steeds groter geworden. U dient al uw processen in grip te hebben om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.

Onze kwaliteitsadviseurs ondersteunen u bij het realiseren van en behouden van de benodigde certificeringen (ISO 9001, Prezo, HKZ).
Lees meer

Financieel advies

Als ondernemer moet u met regelmaat financiële beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuwe medewerkers of het aanschaffen van nieuwe bedrijfsmiddelen. Daarnaast dient u ook de juiste fiscale keuzes te maken.

Binnen VANDAAG hebben wij verschillende financiële en fiscale adviseurs die u kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. Vanuit hun eigen specialisme en inzicht in uw (financiële) cijfers brengen zij opties in kaart.
Lees meer

Business control

Als zorgorganisatie wordt u geconfronteerd met een hoge mate van externe controle. U dient zich te allen tijde te kunnen verantwoorden op welke wijze u de maatschappelijke middelen inzet.

Door onze specialisatie in de administratieve processen binnen de Nederlandse zorg zijn wij in staat om u volledig grip te geven op uw administratieve processen. Onze business controllers bieden u continu inzicht in de stand van zaken via verschillende dashboards.
Lees meer

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting voor iedere organisatie. Binnen de Nederlandse zorg is het belang echter nog groter. Omdat organisaties grotendeels gefinancierd worden vanuit maatschappelijke middelen.

VANDAAG gelooft in volledige automatisering van het financieel administratieve proces. Onze specialisten concentreren zich op een optimale inrichting en uitvoering van dit proces.
Lees meer

Zorg-administratie

Een correcte zorgadministratie is essentieel voor een goed lopend administratief proces. Een optimale inrichting van de zorgadministratie is essentieel voor correcte declaratie- en facturatieprocessen, het verstrekken van informatie aan cliënten, het bieden van transparantie aan toezichthoudende instanties en een soepele verloning van medewerkers.

VANDAAG beschikt over ervaren specialisten binnen de zorgadministratie. Zij zorgen voor een optimale inrichting en uitvoering van alle essentiële processen.
Lees meer

Personeels-administratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de correcte en tijdige verloning van uw medewerkers is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor declaratie en facturatie.

De specialisten personeelsadministratie van VANDAAG zorgen voor een optimale inrichting, uitvoering en controle van uw personeelsadministratie.
Lees meer

Personeels-advies

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is daarom belangrijk dat u uw medewerkers een zingevende werkcontext biedt gericht op een maximale kwaliteit van het werk.

VANDAAG beschikt over ervaren hands-on personeelsadviseurs. Zij ondersteunen u bij de optimale invulling van al uw personeelsprocessen.
Lees meer

Zorginkoop

Als zorgorganisatie zijn de contracten die u heeft met financiers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten essentieel voor uw financiële stromen. Zonder de juiste contracten is het lastig om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

VANDAAG beschikt over doelgerichte specialisten die u ondersteunen bij het realiseren en behouden van uw contracten bij zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.
Lees meer