Home / Privacy Policy

Privacy Policy

Inleiding

VANDAAG B.V. verwerkt dagelijks informatie met betrekking tot natuurlijke personen, oftewel persoonsgegevens. Gedurende het verwerken van persoonsgegevens houdt VANDAAG zich te allen tijde aan de privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat persoonsgegevens die u met ons deelt uiterst zorgvuldig worden verwerkt. In deze privacyverklaring licht VANDAAG toe welke persoonsgegevens er worden verwerkt en voor welke doeleinden. Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van deze verklaring kunt u contact opnemen met VANDAAG via info@vandaag.nu.

VANDAAG

VANDAAG B.V., gevestigd aan de Dorpstraat 32, 6095 AH te Baexem, KvK-nummer 67208967 is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die VANDAAG van u verwerkt en bewaart. U kunt contact opnemen met VANDAAG via het emailadres info@vandaag.nu.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreft alle informatie die zijn te herleiden naar een natuurlijke persoon. VANDAAG verwerkt persoonsgegevens doordat u www.vandaagzorg.nu bezoekt of omdat u zelf uw persoonsgegevens aan VANDAAG verstrekt. Met het verwerken van persoonsgegevens gaan wij uit van alle handelingen die worden uitgevoerd met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze handelingen betreffen onder meer het verzamelen, verwijderen, doorgeven, aanpassen, inzien, opslaan, ordenen, en het gebruiken van persoonsgegevens.

Doeleinden

Wij vinden het zeer belangrijk u te informeren voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt:

Website bezoek

Voor het optimaal functioneren van de website van VANDAAG wordt er gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Voorkeur-cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wanneer u uw contactgegevens achterlaat op de website van VANDAAG, worden deze gebruikt om contact met u op te nemen. Om contact met u op te nemen verwerken wij altijd uw naam, emailadres en uw achtergelaten bericht.

Dienstverlening

Om onze diensten optimaal te verlenen verwerken wij mogelijk persoonsgegevens van u, uw personeel en uw cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers. Dit doen wij op basis van een overeenkomst. Welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel, is afhankelijk van de soort dienstverlening. Om na te gaan welke persoonsgegevens wij precies verwerken en met welke doelen, raden wij u aan de met u gesloten verwerkersovereenkomst te raadplegen.

(potentieel) Personeel

VANDAAG verwerkt persoonsgegevens van het eigen personeel op basis van een wettelijke verplichting en het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Het personeel is geïnformeerd welke persoonsgegevens van hen worden verwerkt en met welke doeleinden.

VANDAAG verwerkt tevens persoonsgegevens van potentieel personeel. Wij verzamelen deze gegevens door middel van persoonlijke netwerken en het contactformulier op de website. Om de sollicitatieprocedure optimaal te laten verlopen verwerken wij gegevens met betrekking tot; geslacht, NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer, diploma’s/certificaten en werkervaring.

Marketing

Voor marketingdoeleinden is het mogelijk dat wij informatie verzamelen van relevante organisaties en hun personeel met wie wij in contact willen komen. Voor onze marketing verzamelen wij contactgegevens waaronder een telefoonnummer, naam en emailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden

VANDAAG deelt uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Voor meer informatie met betrekking tot sub-verwerkers raden wij u aan de met u gesloten verwerkersovereenkomst te raadplegen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld. Wanneer dit doel is verstreken verwijderen wij uw persoonsgegevens. Echter zijn wij in bepaalde situaties wettelijk verplicht uw persoonsgegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

VANDAAG is sinds augustus 2016 NEN 7510 gecertificeerd. Hiermee voldoet VANDAAG aan de belangrijkste eisen rondom informatiebeveiliging binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Concreet heeft VANDAAG de benodigde organisatorische en technische maatregelen genomen om de veiligheid van de informatie, die verwerkt wordt, te borgen.

Het hele informatiebeveiligingsbeleid binnen onze organisatie is vastgelegd in een informatiebeveiligingshandboek. Dit handboek is de basis voor ons informatiebeveiligingsmanagement.

Hieronder staan een aantal belangrijke uitgangspunten van het beleid:

Uw privacyrechten

Onder de privacywetgeving heeft u wettelijke rechten ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten respecteren wij. Hieronder vindt u deze rechten:

In bepaalde gevallen kunnen we uw verzoek afwijzen. Als het wettelijk is toegestaan informeren we u over de reden voor afwijzing. Om er zeker van te zijn dat uw beroep op een van bovengenoemde rechten door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek .

Contactgegevens

Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact op nemen met ons via het emailadres: info@vandaag.nu. Ook kunt u contact op nemen met dit emailadres wanneer u besluit zich te beroepen op een van uw rechten of een klacht heeft in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u met een klacht terecht bij de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat onze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 04-09-2020.