Home / Nieuws / WTZi wordt Wtza!

WTZi wordt Wtza!

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking.

De Wtza voorziet in een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningsprocedure (vergunningsplicht) en aangepaste wettelijke eisen ten aanzien van het intern toezichthoudend orgaan. Doel van de overgang is een verbetering van de zorgkwaliteit en beter toezicht hierop door de van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); zowel instellingen als solistisch werkende zorgverleners. Anders dan voorheen is dat de meldplicht van de Wtza ook zal gelden voor jeugdhulpaanbieders onder de Jeugdwet.

Meldplicht zorg- en jeugdhulpaanbieders
Startende zorg- en jeugdhulpaanbieders dienen zich vanaf 1 januari 2022 te melden bij het digitale portaal van de IGJ, zodat zij een beter beeld van alle aanbieders krijgt. Melden is mogelijk vanaf drie maanden voordat u begint met de zorgverlening. De meldplicht is mede bedoeld om betreffende aanbieders middels gerichte communicatie bewust te maken van de bestaande (kwaliteits)eisen. Er geldt voor bestaande aanbieders een overgangsperiode van zes maanden nadat de Wtza in werking is getreden.

Meer informatie over het melden van een nieuwe aanbieder? Klik hier.

Startende aanbieders kunnen tevens een kwaliteitscheck doen om er zeker van te zijn dat zij ook daadwerkelijk goede zorg of jeugdhulpverlening bieden, ter voorbereiding op de inwerkingtrede van de Wtza. Meer informatie? Klik hier.

Vergunningsplicht
De nieuwe Wtza-vergunning vervangt het systeem van de huidige WTZi-toelating. De nieuwe vergunning laat zorgaanbieders niet meer automatisch toe en legt daarmee meer nadruk op kwaliteit van de zorg. Bovendien zijn er meer mogelijkheden van weigering en intrekking van deze vergunning. De vergunningsplicht geldt voor:
– Instellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen; en
– Instellingen die zorg (doen) verlenen met meer dan tien zorgverleners, waarbij de instelling valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor bestaande aanbieders geldt ook hier een overgangsperiode van zes maanden nadat de Wtza in werking is getreden. Als uw organisatie op dit moment een WTZi-toelating heeft, dan wordt deze van rechtswege (automatisch) omgezet in een Wtza-vergunning. In 2021 mogen zorgaanbieders nog een WTZi-toelating aanvragen.

Verleen je na 1 januari 2022 zorg zonder betreffende vergunning, dan kan dit bestraft worden met een boete van (maximaal) 87.000 euro: wacht dus niet met actie ondernemen.

Eisen intern toezichthoudend orgaan
Zorgaanbieders die straks over een Wtza-vergunning moeten beschikken, hebben een onafhankelijke interne toezichthouder. Daarbij versterken aanvullende eisen de positie van de interne toezichthouder; de interne toezichthouder staat de dagelijkse of algemene leiding met raad bij en is een belangrijke spiegel. Dit effectieve interne toezicht verbetert de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

In de statuten moet zijn vastgelegd dat de toezichthouder bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Wees dus kritisch op de samenstelling van uw toezichthoudend orgaan en controleer tijdig, vóór 1 januari 2022, of uw statuten nog volstaan.

Ook zitten er nieuwe elementen in de onafhankelijkheidseisen van artikel 7 UB Wtza. Zo mag een lid van de interne toezichthouders, diens echtgenoot of levensgezel, pleegkind of bloed-/aanverwanten tot in de tweede graad geen aandelen in de instelling meer houden. Voorheen gold hiervoor een maximum van 10 procent.

AWtza
Aanvullend op de Wtza dient ook de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) per 1 januari 2022 in werking. Vanaf dan houdt, in plaats van de IGJ, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht op naleving door zorgaanbieders van:
– De jaarverantwoordingsplicht;
– Een transparante financiële bedrijfsvoering; en
– Het verbod op winstoogmerk.

Door het totale financieel-economische toezicht bij de NZa neer te leggen, ontstaat er een groter samenwerkingsvoordeel binnen de zorgautoriteit.
Met het voldoen aan de eisen van de Wtza laat een aanbieder zien dat hij instaat voor goede zorg, bereid is transparant te zijn en hierop aangesproken kan worden. Samen versterken we zodoende het vertrouwen in de kwaliteit van zorg en in verantwoorde omgang met, in veel gevallen, collectief geld.

Benieuwd hoe VANDAAG hierin kan ondersteunen? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Gerelateerde artikelen

Nieuwe aanvraagronde SLIM-subsidie

Lees meer

Optimale administratieve processen voor samenwerkingsverbanden

Lees meer

Aanvraagloket zorgbonus geopend

Lees meer