Home / Nieuws / Update noodmaatregelen coronavirus

Update noodmaatregelen coronavirus

In een eerder bericht hebben we u geïnformeerd over nieuwe en versoepelde regelingen van de overheid, die de bedrijven en zzp’ers tijdens de coronacrisis ondersteunen. Ons vorige bericht gaf een bondig overzicht van de maatregelen- voor zover deze nu bekend zijn. Middels deze weg willen we u graag van meer informatie voorzien. Let wel; nog niet alle regelingen zijn volledig ingericht, waardoor een directe aanvraag nog niet altijd mogelijk is. We zullen u informeren zodra dit verandert.

We zetten voor u de volgende regelingen uiteen:

Werktijdverkorting (WVT) wordt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WVT). De WVT wordt ingetrokken, omdat deze niet goed toepasbaar is op de coronacrisis. Als u al eerder een WVT-aanvraag ingediend had, wordt deze beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Wellicht is het nodig dat u aanvullende informatie verstrekt, maar hier ontvangt u vanzelf bericht over. Op dit moment is er nog geen website of loket waar de nieuwe NOW-aanvragen kunnen worden ingediend, maar het UWV is ingeschakeld om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Met de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Op deze manier zijn werkgevers niet genoodzaakt tot het ontslaan van werknemers, maar kunnen zij werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en blijven doorbetalen. Deze regeling neemt ook oproepkrachten mee.

Een aanvraag Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid kan gedaan worden via het UWV onder een aantal voorwaarden:

Het loon van werknemers die onder deze regeling vallen kan zo volledig worden doorbetaald. Aangezien deze regeling losstaat van de WW, wordt er geen aanspraak gemaakt op hun WW-rechten. Het is geen voorwaarde dat de werknemer stopt met werken om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. In onderling overleg met de werkgever kunnen er afspraken gemaakt worden over het te verrichten (thuis)werk.

Aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk problemen ondervinden door de coronacrisis kunnen binnenkort terecht bij de gemeente voor een speciale, tijdelijke regeling. Deze is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Inhoudelijk zal deze regeling het inkomen van de ondernemer aanvullen tot het sociaal minimum en hoeft deze aanvulling niet terugbetaald te worden. Bovendien is er geen sprake van een vermogens- en partnertoets, waardoor zelfstandigen hun spaargeld niet aan hoeven te spreken. Dit betekent ook dat zij een uitkering krijgen, ondanks dat hun partner een inkomen heeft.

De inkomensondersteuning wordt voor een periode van maximaal 3 maanden verstrekt, waarna deze nogmaals verlengd kan worden. Bovendien geldt deze regeling ook met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Daarnaast wordt bij de verstrekking van bedrijfskapitaal de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Hierbij geldt een lager rentepercentage.

Deze regeling is nog niet volledig, en kan dus nog niet aangevraagd worden bij de gemeente.

Versoepeling uitstel van belastingen en verlaging boetes

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen nadat u een aanslag (inkomsten-, vennootschaps-, omzetbelasting (btw) en loonheffingen) hebt ontvangen. Hiervoor stuurt u een brief naar de Belastingdienst waarin u om uitstel vraagt en uitlegt hoe u door het coronavirus betalingsproblemen heeft gekregen. Binnen 4 weken na het aanvragen van uitstel dient u wel een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een externe consultant of financier, de brancheorganisatie of uw eigen accountant of fiscaal dienstverlener) op te sturen naar de Belastingdienst. De voorwaarden van de inhoud van deze verklaring worden nog besproken. Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen wij deze met u delen.

Ook verlaagt de Belastingdienst tijdelijk de invorderingsrente en belastingrente. Bij het niet tijdig betalen van een aanslag, betaalt u normaal 4% invorderingsrente vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Per 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst deze rente echter van 4% naar 0,01%. Deze regeling geldt voor alle belastingschulden.

Verruiming garantie Ondernemersfinanciering (GO)

MKB’s en grote bedrijven die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het garantieplafond zal verhoogd worden naar 1,5 miljard euro per onderneming. Bovendien staat de overheid voor 50% garant voor bankleningen en bankgaranties.

Verruiming Borgstellingskrediet voor MKB (BMKB)

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf regeling is versneld geopend per 16 maart 2020. Met de aangepaste regeling, de BMKB-C, kunnen ondernemingen onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank.  Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor een deel garant voor deze ondernemingen. Hiermee wordt het onderpand en de financierbaarheid van de onderneming vergroot voor ondernemingen die een financier (met name banken) te weinig zekerheid kunnen bieden. Met deze maatregel wil het EZK voorkomen dat ondernemingen als gevolg van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.

Het BMKB is gericht op ondernemingen met maximaal 250 (FTE) werknemers, met een jaaromzet tot €50 miljoen of met een balanstotaal van €43 miljoen.

De regeling houdt concreet in dat:

Het aanvragen gebeurt via uw financier. Lees meer over de aanvraag of over de geaccrediteerde financiers op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om de procedure te versnellen heeft de overheid afspraken gemaakt met banken over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen de toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van de RVO afhandelen.

Compensatieregeling getroffen sectoren (noodloket)

Bedrijven in sectoren die het hardst zijn getroffen, zoals de horeca, reisbranche en cultuursector kunnen terecht voor een directe tegemoetkoming van 4000 euro. Het kabinet zal nog komen met een lijst van de sectoren en zal deze regeling de komende periode verder handen en voeten geven.

Europese maatregelen

Ook op Europees niveau wordt koortsachtig gewerkt aan extra ondersteuning voor het bedrijfsleven. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt 40 miljard euro vrij voor bedrijven die worden getroffen door de maatregelen die vanwege het coronavirus overal in Europa worden genomen. Daarnaast stelt de EIB geld beschikbaar voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins of geneesmiddelen tegen/voor Corona. Het geld komt beschikbaar via banken, als garantstellingen, liquiditeit om werkkapitaal aan het mkb te kunnen verschaffen en om leningen met onderpand te kunnen opkopen.

Daarnaast publiceerde de EU eerder een voorstel waarmee Europese lidstaten:

Vragen?

Heeft u vragen over deze regelingen of andere zaken waarmee u geconfronteerd wordt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

Derde steunpakket COVID-19

Lees meer