Home / Nieuws / Noodmaatregelen corona

Noodmaatregelen corona

De impact van het coronavirus op het maatschappelijke en economische vlak is groot. De maatregelen treffen (bijna) iedere ondernemer in Nederland. De kans is groot dat u te maken heeft met een daling van werkzaamheden, een daling van omzet, leveringsproblemen en/of werknemers die minder productief kunnen zijn omdat zij hun kinderen moeten opvangen.

VANDAAG wil als business partner naast u blijven staan in deze lastige periode. Waar u ons nodig heeft ondersteunen wij u. Schroom dan ook niet om ons te bellen of een email te sturen. Samen vinden we de juiste weg voor de uitdagingen waar u voor staat.

Om ondernemers te ondersteunen biedt de overheid verschillende bestaande en nieuwe regelingen aan. Om u te ondersteunen hebben we deze regelingen en tips op een rijtje gezet waarbij we onderscheid maken tussen het midden en kleinbedrijf (ondernemingen met personeel in loondienst), ZZP’ers en regelingen die voor beide partijen een optie zijn.

MKB:

ZZP:

Algemeen:

Hieronder zijn de verschillende regelingen en tips verder uitgewerkt.

 

MKB

Regeling: Werktijdverkorting

Gebeurtenissen zoals de huidige uitbraak van het coronavirus vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Veel ondernemingen kampen, door de genomen maatregelen, met een daling van werkzaamheden en omzet. Om te voorkomen dat ondernemingen personeel moet laten gaan, kunnen werkgevers een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Indien u als ondernemer voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken verwacht minstens 20 procent minder werk te hebben ten gevolge van de coronacrisis, komt u voor deze regeling in aanmerking. Wanneer een vergunning wordt afgegeven, moet deze direct gemeld worden bij het UWV.  Na de melding en na afloop van de vergunningsperiode krijgt u als ondernemer een tijdelijke WW- uitkering uitbetaald door het UWV. Zij zullen na een periode (van elk 6 weken) 70 procent van het loon vergoeden voor de uren dat het personeel niet werkte tijdens de vergunningsperiode. Let wel: deze regeling geldt alleen voor medewerkers die in loondienst zijn bij de onderneming. Bovendien moeten deze werknemers wel al WW- rechten hebben opgebouwd. Daarnaast kan de regeling niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het is dus belangrijk om snel te handelen als u voldoet aan de voorwaarden.

Het verzoek kan enkel via onderstaande link ingediend worden. Let wel: het is erg druk op de site waardoor deze vaak niet werkt.
Link naar digitaal formulier

Raadpleeg voor meer informatie over werktijdverkorting de site van Rijksoverheid.

Regeling: BMKB regeling 
Indien u als ondernemer te weinig onderpand heeft om geld te lenen, kunt u informeren naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB- kredieten (BMKB). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat met het borgstellingskrediet voor een deel garant voor de ondernemingen die een lening af willen sluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50 procent van het krediet dat de financier verstrekt.

Deze regeling is verruimd met de komst van de coronacrisis. De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB is verhoogd van 50 naar 75 procent. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemingen eerder en meer geld lenen. Bovendien zal de regeling nog verder worden verruimd en ook toepasbaar worden op overbruggingskredieten en rekening- courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Tip: Verlagen DGA salaris
Wellicht bevindt uw onderneming zich in een positie dat de verlaging van het DGA-loon een optie is. Uw kosten kunnen hiermee gedrukt worden omdat er een lagere loonuitbetaling plaatsvindt, waar geen loonbelasting over betaald hoeft te worden. Dit zal leiden tot een hogere liquiditeit voor uw onderneming. Indien u deze optie overweegt, bent u altijd welkom om contact op te nemen met onze fiscale adviseurs. Zo kunt u samen onderzoeken of dit een mogelijkheid is voor uw onderneming.

ZZP’ers

Regeling: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
Als ZZP’er kunt u geen werktijdverkorting aanvragen indien u minder werk heeft door de plotselinge maatregelen, aangezien deze alleen voor medewerkers in loondienst van toepassing is. U kunt echter wel een inkomstenaanvulling aanvragen bij uw woongemeente op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz is een regeling voor ZZP’ers die tijdelijk met economische problemen te maken hebben. Hierbij is het van belang dat u kunt aantonen dat uw onderneming levensvatbaar is. Neem voor meer informatie betreffende de Bbz contact op met de Sociale Dienst van de gemeente waar u woont. Momenteel bekijkt het kabinet of er mogelijkheden zijn om meer inkomensondersteuning te bieden aan ZZP’ers. De verwachting is dat hier over enkele dagen meer informatie over gecommuniceerd zal worden.

Algemeen

Regeling: Belastinguitstel 
Indien u betalingsproblemen heeft door het coronavirus kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling betreffende aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting. Deze kunt u aanvragen door de Belastingdienst een brief met verzoek tot uitstel toe te sturen. U komt hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking wanneer uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn door het coronavirus. In deze brief vraagt de Belastingdienst om een verklaring van een derde deskundige. Hierbij kunnen wij u helpen als uw financieel adviseur. Zie de site van de belastingdienst voor de verdere voorwaarden.

Regeling: Afspraken met de bank 
Ook de bankwereld erkent dat de ondernemers extra hulp kunnen gebruiken. Zo communiceerde de Rabobank dat als er verruiming van liquiditeiten nodig is, er per klant gekeken kan worden naar de mogelijkheden. Ons advies is om, indien nodig, contact op te nemen met uw bank en de benodigde mogelijkheden te onderzoeken en te bespreken. Mogelijke oplossingen kunnen bijvoorbeeld het tijdelijk stopzetten van aflossingen en het heronderhandelen van bankvoorwaarden zijn.

Tip: Betalingstermijn leveranciers

U kunt in gesprek gaan met uw leveranciers over de betalingstermijnen. Door deze te verlengen haalt u tijdelijk enige druk van uw liquiditeitspositie af. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat ook deze ondernemers waarschijnlijk getroffen worden door de gevolgen van het Corona-virus.

 

Schroom niet om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we de schouders zetten onder de uitdagingen die plotseling zijn ontstaan.

Gerelateerde artikelen

Update noodmaatregelen coronavirus

Lees meer