Home / Nieuws / DGA en beheer B.V.

DGA en beheer B.V.

De B.V. en de dga zijn twee partijen die los van elkaar staan, maar wel met en tegen elkaar zakelijk dienen te handelen. Het laten vrijvallen van voorzieningen, zoals een pensioenverplichting, lijfrenteverplichting, stamrechtverplichting of oudedagsreserve is derhalve geen optie. Er zijn twee mogelijke oplossingen.

Pensioen-, oudedagsvoorzienings-, lijfrente- en stamrechtverplichtingen die door de ‘eigen B.V.’ worden uitgevoerd, zijn juridisch afdwingbaar. Gezien het feit dat een B.V. een toegestane uitvoerder is van de hiervoor genoemde verplichtingen kun je de B.V. ook als een ‘professionele’ verzekeringsmaatschappij zien.

Het is ongebruikelijk om tegen je verzekeringsmaatschappij te zeggen dat je afziet van de uitkeringen uit de verplichtingen afziet, daarom wordt er een enorme sanctie opgelegd wanneer wordt afgezien van de uitkeringen. De waarde in het economisch verkeer wordt dan belast én er wordt revisierente berekend over de aanspraak.

Er zijn 2 manieren waarop we bovenstaande kunnen omzeilen. De ene manier is dat pensioenaanspraken eenmalig op de pensioeningangsdatum verminderd mogen worden. Hieraan zitten echter wel een aantal voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden is dat de dekkingsgraad van 75% of lager dient te zijn. In principe is het ijkpunt voor het afstempelen van de verplichting de pensioeningangsdatum. Als de datum van de pensioenregeling wordt vervroegd of wordt uitgesteld, dan moet er gekeken worden naar de waarden op de ingangsdatum. Men kan enkel gebruik maken van deze manier als de bezittingen niet toereikend genoeg zijn geworden om de aangegane verplichtingen kunnen voldoen en dit is ontstaan door ‘normale’ ondernemings- en/of beleggingsverliezen. De pensioenuitkering én de voorziening worden dan met eenzelfde percentage verlaagd, de vrijval vormt een belastbare winst voor de B.V. en er dient dus belasting over betaald te worden. Daarnaast dienen alle betrokkenen schriftelijk akkoord te geven voor de vermindering van de pensioenaanspraak. Als laatste dien je vooraf een verzoek in te dienen bij de inspecteur van de Belastingdienst.

Een andere manier is het voor geheel of gedeeltelijk niet voor verwezenlijking vatbaar zijn van de verplichtingen. Zonder dat dit fiscale gevolgen heeft mag worden afgezien van het niet voor verwezenlijking vatbaar zijn van de verplichting. Hiervan is sprake als vanwege dwingende maatschappelijke redenen het niet meer mogelijk is om aan de verplichtingen te voldoen. Voorbeelden van deze redenen zijn bijvoorbeeld faillissement of surseance van betaling. De B.V. moet dan onvoldoende middelen hebben om den verplichting gehele of gedeeltelijk na te komen. Het lastige aan deze route is dat er heel vaak een rekening-courantschuld is die de DGA aan de B.V. heeft. Deze schuld dient dan eerst afgelost te worden. Ook hier gelden een aantal voorwaarden waaraan voldaan dient te worden alvorens dit uitgevoerd kan worden.

Nadat de verplichtingen zijn doorgestreept, verminderd of afgezien wordt van de verplichting is het mogelijk om middels een turboliquidatie de B.V. te ontbinden.

Er zijn dus oplossingen binnen de gestelde grenzen, maar let goed op de voorwaarden en de wensen.

Gerelateerde artikelen

Europees akkoord over flexibele regels voor btw-tarieven

Lees meer

Studiekosten vanaf 2022 niet meer aftrekbaar – STAP-budget per 1 maart

Lees meer

VANDAAG ontvangt de Gouden Luca van Exact Online!

Lees meer