Home / Nieuws / 10 eindejaarstips voor ondernemers

10 eindejaarstips voor ondernemers

Het einde van het jaar is in zicht. Wij hebben hieronder een aantal tips op een rijtje gezet die wellicht in uw voordeel kunnen zijn en nog voor het einde van 2020 gerealiseerd kunnen worden.

1. Overweeg de oprichting van een spaarfonds
Heeft u momenteel veel spaargeld in box 3, overweeg dan om een open fonds voor gemene rekening op te richten en hierin vóór 31 december 2020 uw spaargeld te storten. Door het geld vóór 31 december 2020 te storten wordt de peildatum van 1 januari 2021 vermeden. Een fonds dient over de daadwerkelijk ontvangen spaarrente tot een maximum van
€ 245.000 maar 15% vennootschapsbelasting te betalen, hetgeen boven de € 245.000 is met 25% vennootschapsbelasting belast. Wanneer de spaarrente naar uzelf wordt uitgekeerd dan is hierover in 2021 26,9% belasting in box 2 verschuldigd. Dit is veel minder dan wanneer u belasting dient te betalen over de spaarsaldi in box 3. De vrijstelling in box 3 wordt echter verhoogd naar € 50.000 per persoon. Ondanks dat bedraagt het verschil al snel duizenden euro’s.

2. Vraag voorlopige verliesverrekening aan
Als er in 2020 verlies is geleden als gevolg van de coronacrisis, dan kan dit verlies onder voorwaarden in 2019 al in aftrek worden gebracht. Om dit te realiseren wordt er een zogenoemde coronareserve gevormd, welke niet hoger mag zijn dan de winst over het jaar 2019. Als de reserve is gevormd kan er bij de Belastingdienst gevraagd worden om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over het jaar 2019. De fiscale reserve valt in 2020 verplicht vrij en valt dan in zijn geheel in de winst.

3. Maak gebruik van de nieuwe KOR
De nieuwe KOR hebben wij al voor u uitgewerkt in het artikel KOR.
https://vandaag.nu/nieuws/kor/

4. Verlenging uitstel van betaling
Wanneer u als gevolg van de Coronacrisis in betalingsproblemen bent gekomen is het mogelijk om tot en met 31 december 2020 bijzonder uitstel van betaling aan te vragen of een eerdere aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling te verlengen. De regeling eindigt uiterlijk op 31 december 2020. Loopt het bijzonder uitstel af, dan dient de belasting op de volgende aangiften op tijd betaald te worden. Het afbetalen van de openstaande belastingschulden start per 1 juli 2021 en geschiedt in maximaal 3 jaar.

5. Vraag btw op oninbare vordering terug
Wanneer debiteuren u niet (kunnen) betalen, kan de in rekening gebrachte en afgedragen btw onder voorwaarden terug worden ontvangen. Daarbij dient duidelijk te zijn dat de afnemer niet zal betalen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een faillissement. Een niet betaalde vordering is na één jaar na de opeisbaarheid ervan oninbaar. Het is dan verstandig om de btw in het tijdvak via de btw-aangifte terug te vragen. Wanneer het verzoek om teruggaaf later wordt ingediend is de kans op succes beduidend kleiner.

6. Beloning voor meewerkende partner?
In de situatie dat uw partner niet in loondienst is bij uw onderneming, maar wel in de onderneming mee werkt kan hier fiscaal rekening mee gehouden worden. Er kan een meewerkaftrek voor de partner worden berekend, dit is een percentage van de winst afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Er kan ook gekozen worden voor een arbeidsbeloning, een reëel uurloon voor de gewerkte uren is daarbij een belangrijk punt. Daarnaast dient de arbeidsbeloning minimaal € 5.000 per jaar te bedragen.

7. Hoogte van de winst van de BV beoordelen
In de komende twee jaren dalen de tarieven van de vennootschapsbelasting. Voor het jaar 2021 geldt dat tot een winst van € 245.000 15% vennootschapsbelasting verschuldigd is. Komt de winst boven dit bedrag uit dan is er over het meerdere 25% vennootschapsbelasting verschuldigd. Voor het jaar 2022 geldt een vennootschapsbelastingpercentage van 15% voor winsten tot € 395.000, over de winst die meer bedraagt dan € 395.000 is 25% vennootschapsbelasting verschuldigd.

8. Lager gebruikelijk loon dga vanwege coronacrisis
Als gevolg van de coronacrisis is het mogelijk om als dga een lager gebruikelijk loon vast te stellen. Hieraan zitten echter wel voorwaarden verbonden. Het gebruikelijk loon wordt vastgesteld middels de volgende berekening:
Gebruikelijk loon over 2019 x (omzet eerste 4 kalendermaanden 2020/omzet eerste 4 kalendermaanden 2019). Wanneer u van mening bent dat het gebruikelijk loon lager dient te zijn dan de berekening mag dat aannemelijk worden gemaakt.

9. Beperken lenen bij de eigen BV
Het extreem lenen bij de eigen bv voor dga’s wordt met ingang van 1 januari 2023 beperkt. In het wetsvoorstel zouden leningen bij eigen bv worden belast tegen het tarief in box 2 van de inkomstenbelastingen. Dit zou alleen gelden wanneer het totaal van alle leningen meer bedraagt dan € 500.000. Leningen ten behoeve van de eigen woning vormen hierbij een uitzondering.

10. BIK
Als gevolg van de Coronacrisis is de Baangerelateerde investeringskorting geïntroduceerd. Deze is in de vorige nieuwsbrief uitgebreid toegelicht.
https://vandaag.nu/nieuws/baangerelateerde-investeringskorting-bik/

Gerelateerde artikelen

Registratie UBO-register verplicht

Lees meer